FSÖ:s stadgar

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVENSK-ÖSTERBOTTNINGAR I AVESTA

§ 1. FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn är Föreningen Svensk-Österbottningar i Avesta.
Föreningens hemort är Avesta.

§ 2. UPPGIFT

1. Föreningen är en opolitisk ideell förening som har till uppgift att sammanföra alla finlandssvenskar i Avesta med omnejd.

2. Föreningen verkar för sina syften genom

att främja finlandssvensk kultur och anordna kulturella sammankomster och andra arrangemang
att bedriva upplysningsverksamhet och information
att bedriva ungdomsverksamhet
att verka för stärkande av banden till hembygden
att för övrigt verka för finlandssvenskarnas intressen

§ 3. MEDLEMSKAP

1. Rätt till medlemskap har alla finlandssvenskar och övriga som har en målsättning enligt §2.

2. Medlemsavgift fastställes på föreningens årsmöte.

3. Det åligger varje medlem att verka för föreningens sammanhållning och utveckling, samt att rätta sig efter föreskrifterna i dessa stadgar och av föreningen fattade beslut.

4. Medlem som uppenbart brutit mot vad som stadgas i denna paragraf punkt 3, kan uteslutas vid föreningens årsmöte.

5. Medlem som inte erlagt fastställd medlemsavgift inom föreskriven tid kan uteslutas av styrelsen.

§ 4. ORGANISATION

Föreningens verksamhet utövas genom följande organ:

- årsmötet
- styrelsen

§ 5. ÅRSMÖTET

1. Föreningens årsmöte skall hållas inom februari månad.

2. Kallelse till årsmötet skall sändas till medlemmarna minst 14 dagar i förväg.

3. Varje medlem har motionsrätt. Motionen skall vara styrelsen tillhanda under december månad.

4. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

    1. Mötets öppnande
    2. Mötets behöriga utlysande
    3. Fastställande av dagordning
    4. Val av mötesfunktionärer:
        Ordförande, sekreterare och två protokollsjusterare att jämte mötesordföranden justera årsmötesproto-       
kollet
    5. Styrelsens verksamhets- och kassaberättelse
    6. Revisionsberättelse
    7. Ansvarsfrihet för styrelsen
samt beslut om överföring av överskott/underskott till nästa år
    8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift
    9. Motioner
  10. Val av:
        a) ordförande
        b) vice ordförande
        c) sekreterare
        d) kassör
        e) ledamöter med suppleanter
        f) revisorer med suppleanter
        g)
övriga funktionärer som årsmötet kan utse
        h) valberedning

  11. Ärenden som årsmötet beslutar uppta till behandling.

  12. Mötets avslutande.

§ 6. STYRELSEN

1. Styrelsen är under verksamhetsåret ansvarig för föreningens verksamhet och skall följa föreningens stadgar och årsmötets beslut.

2. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, två ledamöter och två suppleanter.

3. Styrelsen väljs av årsmötet. Mandattiden är två år. Halva antalet ledamöter väljs varje år.

4. Suppleanterna väljs varje år.

5. Föreningens firma tecknas av styrelsen samt genom styrelsebeslut av ordförande och kassör var för sig.

6. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vice ordförande eller om minst hälften av ledamöterna så kräver.

7. Styrelsen är beslutför då ordförande eller vice ordförande och minst hälften av ledamöterna är närvarande. Förhindrad ledamot är skyldig att tillse att suppleant kallas.

8. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

§ 7. KOMMITTÉER

1. Årsmötet utser de kommittéer som är nödvändiga för föreningens verksamhet. Kommittéerna utser sammankallande inom sig.

2. Kommittéerna består av fyra ledamöter. Mandattiden är två år, halva antalet väljs varje år.

§ 8. REPRESENTATION

1. Årsmötet och styrelsen utser personer som skall representera föreningen.

§ 9. VALBEREDNING

1. Årsmötet väljer en valberedning bestående av tre ledamöter. Mandattiden är ett år.

2. Valberedningens förslag till omval eller nyval av föreningens funktionärer skall tillställas styrelsen före den 15 januari.

§10. FÖRVALTNING

1. Styrelsen är ansvarig för föreningens förvaltning.

2. Föreningens räkenskaper skall föras per kalenderår.

3. Bokslut, omfattande resultat- och balansräkning skall vara revisorerna tillhanda senast den 31 januari.

§ 11. REVISION

1. Årsmötet väljer två revisorer och två suppleanter för granskning av föreningens verksamhet. Mandattiden är två år, halva antalet väljs varje år. Suppleanterna väljs varje år.

2. Revisorerna skall ha tillgång till räkenskaper och övriga handlingar för fullgörande av sina uppdrag.

3. Revisorerna skall i den årliga berättelsen till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen skall föreläggas styrelsen senast den första februari.

§ 12. STADGEÄNDRING

1. Föreslag om ändring av dessa stadgar skall behandlas på två möten efter varandra, varav ett är årsmöte.

2. För ändring krävs 2/3 majoritet av de närvarande vid bägge mötena. Kallelse till det senare mötet skall inte utgå förrän det första mötet hållits. Tiden mellan mötena skall vara tre månader.

§ 13. UPPLÖSNING

1. Förslag om upplösning av föreningen skall behandlas på två årsmöten i följd. För beslut om upplösning krävs 2/3 majoritet av de närvarande vid bägge mötena.

2. I det fall föreningen upplöses skall tillgångarna efter avveckling tillfalla sådant ändamål som främjar finlandssvenska intressen i Sverige. 

Dessa stadgar är reviderade på FSÖ:s årsmöte den 31 januari 2010 och på medlemsmötet den 25 april 2010.  

Tillbaka